حسابرسی داخلی – عملیاتی

.. 

مشاوره و ارائه خدمات حسابرسی داخلی – عملیاتی:

 

  • استقرار و راه اندازی سیستم حسابرسی داخلی

  • اندازه گیری سامت مالی در سازمان ها

  • اندازه گیری ریسک های مالی در سازمان ها 

  • اندازه گیری ارزیابی عملکرد در سازمان ها 

  • انجام حسابرسی عملیاتی با موضوع مشخص در یک دوره مالی خاص

 

.