بیمه تامین اجتماعی

.

 

.. مشاوره و ارائه خدمات بیمه تامین اجتمــاعی:

 

  • انجام و اجرای پیش ممیزی بیمه جهت ارائه به موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

  • تهیه و تنظیم لوایح بیمه ایی

  • دفاع از پرونده ها در هیئت های حل اختلاف سازمان بیمه تامین اجتماعی 

  • پیگیری و اخذ مفاصا حساب بیمه

  • مشاوره و نظارت و کنترل رویدادهای مالی و انطباق آن با مجموعه قوانین سازمان تامین اجتماعی

  • حضور در جلسات و هیئت های حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی