مالیاتی

 

.. مشاوره و ارائه خدمات مالیــاتی:

 

 • تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده

 • تهیه و تنظیم لوایح مالیاتی مربوط به ادارات دارایی و ارزش افزوده

 • حضور در جلسات رسیدگی عملکرد و ارزش افزوده 

 • پیگیری و دفاع از پرونده های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده در هیئت های حل اختلاف

 • پیگیری و دفاع از پرونده های معافیت مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده

 • اخذ مفاصا حساب و بستن پرونده های مالیاتی

 • اجرای مراحل تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

 • اجرای مراحل ثبت نام، اخذ و تمدید گواهی ثبت نام در سامانه ارزش افزوده مالیاتی

 • پیش ممیزی اسناد ثبت شده و انطباق آن با مجموعه قوانین و بخشنامه های مربوطه

 • حضور در جلسات و هیئت های حل اختلاف مالیاتی و ارزش افزوده

 • ارائه و مشاوره و انتقال دانش فنی در حوزه قانون مالیات های مستقیم

 • انجام کلیه امور مربوط به تعدیل و مفاصا حساب مالیات بر ارث

 • پیگیری و استرداد مالیات های مازاد پرداخت شده

 • ارائه گزارش های عارضه یابی از مالیات مطالبه شده