مالی

مشاوره و ارائه خدمات مالی:

 

  • نظارت بر واحد حسابداری و انطباق آن با مجموعه قوانین و استانداردهای حسابداری

  • تهیه و تنظیم صورت های مالی استاندارد به همراه یادداشت های مربوطه

  • استقرار و پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی در سازمان های فاقد این ارزش 

  • ثبت و نگهداری اسناد مالی واحد حسابداری و ارائه گزارشات دوره ای به مدیریت

  • تجزیه و تحلیل نسبت های مالی چهارگانه بر روی صورت های مالی

  • تغییر مدیریت بر صورت های مالی و گزارشات مالی درون سازمانی