مشاوره

..

.. مشاوره و ارائه خدمات حسابداری مدیریت:

 

 • تهیه و تنظیم و طراحی آئین نامه های مربوط به استراتژی مالی و مهندسی مالی

 • طراحی کدینگ یکپارچه

 • طراحی و اجرای دستورالعمل ها و روش ها

 • تعیین افزایش هوش مالی در سازمان ها

 • تهیه و تنظیم بودجه های عملیاتی و جامع

 • معماری مالی در سازمان ها

 • تهیه و تنظیم آئین نامه انضباطی و تعیین روابط کار بین کارفرما/کارگر

 • ارائه مشاوره و تنظیم ساختار و نمودار سازمانی و شناسنامه شغل

 • مشاوره حسابداری مدیریت

 • تهیه گزارشات توجیهی افزایش سرمایه شرکت

 • تهیه و تنظیم آئین نامه های اداری، خرید، فروش، دارایی ثابت، خزانه و صندوق، امور پرسنلی وانبارداری

 • تهیه و محاسبه طرح های توجیهی اقتصادی فنی و مالی و مدل های تجاری به زبان های گزارشگری مختلف