ممیزی رعایت قوانین

..

.. مشاوره و ارائه خدمات ممیزی رعایت قوانین:

 

  • ممیزی و بررسی رعایت الزامات قانون پولشویی به همراه گزارش ریسک های آن

  • ممیزی و بررسی رعایت الزامات قـــانون مالیــات ها به همــراه گزارش ریسک های آن

  • ممیزی و بررسی رعایت الزامات قانون کار به همراه گزارش ریسک های آن

  • ممیزی و بررسی رعایت الزامات استانداردهای حسابداری به همراه گزارش ریسک های آن

  • ممیزی و بررسی رعایت الزامات قانون تجارت به همراه گزارش ریسک های آن

  • ممیزی و بررسی رعایت الزامات قانون پولشویی به همراه گزارش ریسک های آن