اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest

واکاوی اجرای ماده 97 قانون مالیات های مستقیم

در راستای اجرای ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، از عملکرد سال 1398 به بعد، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی، اظهارنامه مالیاتی آنها خواهد بود و اظهارنامه‌هایی که در مرحله نخست ، به صورت شفاف و با رعایت مقررات، تنظیم و در موعد مقرر به تسلیم گردد و اطلاعات آنها با بانک‌های اطلاعاتی سازمان همخوانی داشته باشد، بدون رسیدگی و صدور برگ تشخیص، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و برگ قطعی آنها صادر خواهد شد و مودیانی که اظهارنامه مالیاتی خود را مطابق با مقررات و منطبق بر واقعیت تسلیم ننمایند، از مزایای خود اظهاری بهره‌مند نشده و مشمول جرائم مالیاتی مربوط به کتمان درآمد خواهند شد.

از طرفی، درآمدهای مالیاتی جزو درآمدهای پایدار است و با توجه به شرایط کنونی که در وضعیت تحریم به سر می بریم مالیات نقش پررنگ، محوری و کلیدی دارد. در تبصره ماده 97قانون.م.م مبنای رسیدن به مالیات و درآمد مشمول مالیات، دفاتر، اسناد و مدارک مودیان مبتنی بر فعالیت و اظهارنامه ارائه شده از طرف آنها می باشد.

با اجرای ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، وقت و انرژی کافی برای رسیدگی به 20درصد مودیان با ریسک متوسط و پر ریسک ها آزاد خواهد شد و این امر علاوه بر افزایش کیفیت رسیدگی ها، زمان و نیروی کافی برای سازمان امور مالیاتی ایجاد می کند تا سراغ فراریان مالیاتی و کسانی برود که به نحوی سیستم مالیاتی را دور می زنند .درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می نماید که در صورت اعتراض مودی، چنانچه وی ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام نماید ، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و البته این امر، مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نمی باشد.

بنابراین باعنایت به مراتب فوق،نکته حائزاهمیت این است که دررسیدگی های آتی برای عملکردسال1398روش تشــخیص علی الراس حذف ورســیدگی هابرمبنای اظهارنامه مودیان صــورت خواهدپذیرفت .برای انجام این مهم،در این قانون تکالیفی نیز برعهده مودیان مالیاتی گذاشته شده که ازجمله آن میتوان به مفادماده95قانون مالیاتهای مستقیم اشاره نمودکه صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفنددفاترویااسنادومدارک حسب موردراکه بارعایت اصول وضوابط مربوط ازجمله اصــول وضــوابط مربوط به تنظیم دفاترتجاری موضــوع قانون تجارت درخصــوص تجار تنظیم میگرددبرای تشخیص درآمد مشمول مالیات،نگهداری واظهارنامه مالیاتی خودرابراساس آنها تنظیم کنند

منبع خبر: www.intamedia.ir

این پست را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در facebook
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ