نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1398

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1398 ؟

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1398 کماکان 9% می باشد که شامل 6% مالیات و 3% عوارض است.