شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر شعبه ای ندارد

پیگیری روابط اداره کار ( L )

   L01   |    تهیه و نظارت بر تنظیم قراردادهای کارگری

   L02   |    نظارت بر فرآیند تسویه حساب کارگری

   L03   |    تهیه و تنظیم و دفاع از آیین نامه های انضباطی کارگری در اداره کار محل

   L04   |    حضور در هیئت های حل اختلاف کارگری

   L05   |    پیاده سازی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

   L06   |    ارائه مشاوره و انتقال دانش فنی پیرامون روابط کارگری و کارفرما