شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر شعبه ای ندارد

پیگیری بیمه تامین اجتماعی ( N )

   N01   |    انجام کلیه ی امور مربوط به اصلاح و تعدیل حساب ها

   N02   |    انجام پیش ممیزی بیمه جهت ارائه به موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی

   N03   |    پیگیری و دفاع در هیئت های حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی

   N04   |    تهیه و تنظیم لیست های بیمه تأمین اجتماعی

   N05   |    اخذ کد کارگاهی مربوط به بیمه های تأمین اجتماعی

   N06   |    جمع آوری سوابق بیمه و انتقال به کد کارگاهی جدید

   N07   |    پیگیری و اخذ مفاصا حساب بیمه بدون انجام اقدامات اجرایی

   N08   |    نظارت و کنترل کلیه رویدادهای مالی و انطباق آن با مجموعه قوانین تامین اجتماعی جهت رعایت مفاد قانون

   N09   |    بازخوانی و مطالعه و تهیه گزارش عارضه یابی از پرونده های اعلام بدهی شده بیمه

   N10   |    شرکت در جلسه رسیدگی جهت حسابرسی تامین اجتماعی

   N12   |    مطالعه ، تحقیق ، پژوهش بررسی استعلام پیرامون اختلاف نظر بیمه ای

   N13   |    ارائه مشاوره در رابطه با تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی از جمله بیمه بیکاری، مشاغل سخت و زیان آور ، کمک هزینه ازدواج ، زایمان

   N14   |    ارائه مشاوره در راستای رعایت کلیه الزامات قانون تامین اجتماعی در رویداد های مالی

   N15   |    ارائه مشاوره در تنظیم لوایح دفاعیه جهت ارائه به هیأت های سازمان تامین اجتماعی

   N16   |    بررسی قراردادها و پروژه های پیمانکاری ، ارائه مشاوره قبل و بعد از عقد قرارداد های پیمانکاری جهت انطباق آن با مجموعه قوانین تامین اجتماعی

   N17   |    اخذ برگه اعلام بدهی و  اقدام برای پرداخت مشروط به تامین وجه از طرف مشتری

   N18   |    استرداد حق بیمه های مازاد پرداخت شده