شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر شعبه ای ندارد

ممیزی قوانین ( S )

   S01   |    ممیزی و بررسی رعایت الزامات قانون پولشویی به همراه گزارش ریسک های آن

   S02   |    ممیزی و بررسی رعایت الزامات قانون مالیاتها به همراه گزارش ریسک های آن

   S03   |    ممیزی و بررسی رعایت الزامات قانون کار به همراه گزارش ریسک های آن

   S04   |    ممیزی و بررسی رعایت الزامات استانداردهای حسابداری به همراه گزارش ریسک های آن

   S05   |    ممیزی و بررسی رعایت الزامات قانون تجارت به همراه گزارش ریسک های آن

   S06   |    ممیزی و بررسی رعایت الزامات قانون بیمه و تامین اجتماعی به همراه گزارش ریسک های آن