شرکت در هیات های حل اختلاف اداره کار

شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر شعبه ای ندارد

هیات های حل اختلاف اداره کار

قانون کار برای رسیدگی به همه اختلافات، مراجعی را قرار داده است که تنها کسانی میتوانند برای حل اختلافات خود به این مراجع مراجعه کنند که مشمول قانون می باشند . یعنی کارفرمایان و کارگران .


در این قانون به کسی کارگر گفته میشود که در مقابل کاری که انجام میدهد در ازای آن مزد، حقوق، مزایا و… از کارفرما دریافت کند وهمچنین کارفرما به شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست آن کاری را انجام میدهد، گفته میشود، و همچنین نمایندگان کارفرما و کارآموزان نیزمشمول این قانون می باشند.


درواقع هر اختلافی که بین کاگر و یا کارفرما و هرکسی که باید از قانون پیروی کند، باید در مرحله نخست حل و فصل گردد و چنانچه سازشی ازجانب طرفین صورت نگرفت، از طریق هیات های حل اختلاف، مشکل آن ها  پیگیری شود. آیین نامه ای از سوی دولت برای چگونگی و رسیدگی اختلافات ناشی از روابط کار نیز تعیین شده است.