دفاع از پرونده های بیمه تامین اجتماعی

شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر شعبه ای ندارد

 
درسازمان تامین اجتماعی, معمولا بعد از ابلاغ موارد مطالبه به کارفرما ، آن فرد میتواند تا سی روز اعتراض خود را از تاریخ ابلاغ به صورت کتبی به کارگذاری یا شعبه مربوطه ارائه کند.همچنین برای اعتراض نویسی، فرم های خاصی درنظر گرفته شده است که مدیران باید متن اعتراض خود را در آن درج کنند که به محض ارائه به شعبه مربوطه درداخل دفتر و اتوماسیون درج گردد .

میزان حق بیمه در قوانین تامین اجتماعی به دو شیوه تعیین میشود :

1-درصد مشخصی از مزد یا حقوق که همراه قانون بیکاری میباشد
2- تعیین بیمه مقطوع و علی الراس

دومورد از جریمه های پیش بینی شده، عبارتند از : 1- عدم تنظیم وارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان که طبق ماده 39 به مقدار 10 درصد درنظر گرفته شده 2-عدم پرداخت حق بیمه به صورت تمام و یا قسمتی ازآن / بیمه بیکاری که میزان جریمه آن 2 درصد کسر بدهی قطعی پرداخت نشده یا تمام آن به ازای هر ماه تاخیر

 

قراردادهای پیمانکاری وخدماتی در دو حالت مورد بررسی قرار میگیرند :

1- زمان اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی
2- زمان حسابرسی دفاتر از طرف حسابرسان تامین اجتماعی