دفاع ازانواع پرونده های مالیاتی

شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر شعبه ای ندارد

هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی

درهیات های حل اختلاف، رسیدگی ها به صورت حضوری می باشد و مودی یا نماینده آن و همچنین نماینده ی اداره امور مالیات درجلسه رسیدگی میتوانند حضورداشته باشند. رسیدگی به پرونده های مالیات به صورت تخصصی وهمچنین با حضورقاضی ، نماینده سازمان امورمالیاتی ونماینده تشکل ها صورت میگیرد.
(در قانون مالیات های مستقیم براساس ماده 247) آراء هیات های حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض درمدت 20 رو از تاریخ ابلاغ رای به مودی می باشد.

 

هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

رسیدگی هیئت های حل اختلاف به صورت 1 مرحله ای درآمده است و اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی گردیده، اما به موجب ماده واحد قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون های مالیات مستقیم در تاریخ 1388/02/20 این ماده دوباره احیا گردیده که به موجب آن در صورتی که نظر هیات های حل اختلاف بدوی در مدت 20 روز بعد از ابلاغ ( مطابف ماده 203 ) مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار بگیرند ،مورد رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود
رسیدگی های مقرر در شورای عالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری بسیار طولانی است همچنین قانون گذار پیش بینی کرده که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اولیه حل و فصل میگردد. این راه حل، هم برای دستگاه مالیاتی سود بیشتری دارد و هم برای مودیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی به سرعت به وصول مالیات می پردازد و وضعیت مودی روشن میگردد.