شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر شعبه ای ندارد

فهرست سرفصل های خدمات حسابداری مدیریت

 1. هزینه انباشت فعالیت
 2. مخارج مربوط به ظرفیت و هزینه های غیرمرتبط با واحد محصول
 3. هزینه بدون ارزش افزوده
 4. هزینه انبارداری
 5. هزینه بازرسی
 6. هزینه جابجایی
 7. هزینه ثابت (تعهد شده، اختیاری) / متغیر / مختلط / نیمه متغیر/ نیمه ثابت
 8. بهای تمام شده قابل پیش بینی
 9. بودجه جامع (عملیاتی، مالی) و بودجه بندی سرمایه ایی
 10. ترازنامه بودجه شده و صورت سود و زیان بودجه شده
 11. معادله منحنی یادگیری
 12. نقطه بی تفاوتی فروش
 13. هزینه فرصت از دست رفته
 14. نقطه سر به سر در مبلغ و در تعداد
 15. دستیابی به سود خالص معین
 16. بررسی آثار تغییر اقلام ثابت بهای تمام شده
 17. بررسی آثار تغییر اقلام متغیر بهای تمام شده
 18. بررسی آثار تغییر قیمت فروش
 19. بررسی آثار تغییر استراتژی مدیریت
 20. حاشیه فروش و نسبت حاشیه ایمنی
 21. نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده
 22. تحلیل هزینه های ریخته شده
 23. نقطه بی تفاوتی قیمت فروش
 24. معیارهای تمایل به مرکزیت (میانگین، میانه، نماد)
 25. الگوسازی و مدل سازی آماری – مالی
 26. برنامه ریزی خطی
 27. تحلیل توانمندی سود و درآمد نهایی
 28. رقابت کامل / انحصار کامل / رقابت
 29. بهای تمام شده استاندارد
 30. هزینه یابی متغیر و قیمت گذاری بر مبنای اقلام متغیر بهای تمام شده
 31. قیمت گذاری بر مبنای سود انتظار
 32. قیمت گذاری بر مبنای سفارشات مخصوص
 33. با صرفه ترین مقدار سفارش / حد تغییر سفارش
 34. تعداد دفعات فروش
 35. طرح جامع موجودی ها
 36. مخارج قابل کنترل
 37. حسابداری سنجش مسئولیت
 38. نرخ بازده داخلی
 39. مخارج مهندسی
 40. گزارش وجه نقد آزاد
 41. شاخص سود آوری
 42. گردش وجه نقد نامساوی
 43. بازیافت سرمایه و معکوس بازیافت سرمایه
 44. مدیریت هزینه
 45. مهندسی مجدد
 46. تئوری گلوگاهها
 47. چرخه زندگی محصول
 48. زنجیره ارزش
 49. بررسی متوازن
 50. کایزن
 51. مدیریت بر مبنای فعالیت
 52. هزینه ها بر مبنای فعالیت
 53. شاخص های غیر مالی
 54. استراتژی نیرو در هزینه
 55. استراتژی متمایز در هزینه
 56. برآورد نرخ بازده مورد انتظار
 57. ساختار سازمانی و نمودار سازمانی
 58. الگوهای جدید استخدام
 59. سیستم های کنترل داخلی
 60. تحلیل سود آوری مشتریان
 61. روش قیمت گذاری و قیمت گذاری استراتژیک
 62. هزینه های کیفیت و محاسبه ی بهای کیفیت
 63. ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد
 64. هزینه یابی بر مبنای فعالیت های فازی (fabc)
 65. ارزش افزوده اقتصادی
 66. تئوری نمایندگی و اثر آن بر سازمان ها
 67. اندازه گیری سود پیمان های بلند مدت
 68. مدیریت اجرایی طرح در چرخه ی پیمانکاران
 69. هزینه یابی چرخه حیات محصول و هزینه های پیشگیری پذیری
 70. برآورد هزینه
 71. بهره وری و مهندسی مجدد فرآیند تجاری
 72. هزینه یابی متغیر و هزینه یابی جذبی
 73. تولید JIT و ارتباط با تأمین کنندگان jit
 74. ارتباط با تأمین کنندگان crm
 75. محرک های هزینه و هزینه یابی مرحله ایی
 76. هزینه یابی سفارش انجام کار
 77. هزینه یابی محصولات مشترک و محصولات فرعی
 78. تطبیق سود بودجه ای و واقعی
 79. بودجه بندی بر مبنای صفر (ZBB)
 80. بودجه بندی بر مبنای فعالیت (ABB)
 81. قیمت گذاری انتقالی داخلی
 82. رفتار بها و برآورد و تخمین بها
 83. حسابداری مصرف منابع (RCA)
 84. نرخ بازده حسابداری و خالص ارزش فعلی (NPV)
 85. تصمیم گیری درباره پذیرش سایر سفارش خاص
 86. انحراف نرخ مصرف مواد
 87. بودجه تولید و برنامه ریزی قطعی
 88. سهمیه بندی سرمایه
 89. تصمیمات ساخت – خرید – اجاره
 90. اهرم های مالی – عملیاتی – مرکب
 91. بودجه معطف و بودجه بندی نقدی
 92. ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، روش های ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری
 93. تحلیل مالی با دیدگاه (نقدینگی – سودآوری – اهرمی – فعالیت)
 94. تجزیه و تحلیل روند
 95. مدیریت کیفیت کامل (TQM)
 96. تصمیم گیری در مورد سفارش خاص
 97. برنامه ریزی مزدوج و مدل های حداقل کردن بهای تمام شده
 98. روش های سیمپلکس
 99. تحلیل SWOT
 100. نفوذ و تأثیر ذی نفع ها در سازمان