شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر شعبه ای ندارد

حسابرسی مالیاتی ( M )

 M01  |    پیش ممیزی و سندرسی اسناد و دفاتر ثبت شده و انطباق با مجموعه قوانین و بخشنامه های مربوطه مالیاتی جهت رسیدگی توسط ممیزان مالیاتی

 M02  |    امور اجرایی قبل از رسیدگی مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده و 169مکرر ( مراحل قبل از اجرای دعوت به ارائه اسناد و مدارک و بعد از ارسال اظهارنامه)

  M03  |    شرکت در جلسه رسیدگی تا مرحله تنظیم گزارش توسط گروه رسیدگی کننده عملکرد ارزش افزوده و 169 مکرر

  M04  |    بازبینی و تعدیلات و اصلاحات مستندات که اظهارنامه آن ارسال شده

  M05  |    تهیه صورت های مالی استاندارد به انضمام یادداشت های مربوطه جهت ارائه به اشخاص ثالث.