شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر شعبه ای ندارد

حسابرسی عملیاتی ( O )

   O01   |    اندازه گیری سلامت مالی در سازمان ها

   O02   |    اندازه گیری و ارزیابی عملکرد در سازمان

   O03   |    انجام حسابرسی عملیاتی با موضوع مشخص در یک دوره مالی خاص

   O04   |    حسابرسی سیستم های اطلاعاتی

   O05   |    حسابرسی به تقلب و موارد اختلاف