شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر شعبه ای ندارد

حسابرسی داخلی ( D )

   D01  |   حسابرسی مدیریت

   D02  |   انجام حسابرسی داخلی

   D03  |   اندازه گیری ریسک های مالی در سازمان ها

   D04  |   حسابرسی کنترل های داخلی