شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر شعبه ای ندارد

حسابداری مالی ( F )

   F01   |    حضور نماینده جهت انجام به روز امور اجرایی واحد حسابداری

   F02   |    نظارت بر واحد مالی و اسناد ثبت شده

   F03   |    ارائه گزارشات دوره ای و گزارش عملکرد سالانه بر مبنای فهرست توافق شده

   F04   |    تعدیل و مغایرت گیری حساب ها

   F05   |    تهیه صورت های مالی استاندارد به همراه یادداشت های مربوطه جهت ارائه به ذینفعان داخلی

   F06   |    تفسیر مدیریت بر روی صورت های مالی و گزارشات مالی درون سازمانی

   F07   |    ثبت و نگه داری اسناد معوقه و بروز رسانی آن جهت تهیه گزارشات مربوطه

   F08   |    استقرار و پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی در سازمان های فاقد این روش

   F09   |    تجزیه و تحلیل نسبت های مالی چهارگانه (نقدینگی، فعالیت، سرمایه گذاری ، سودآوری ) برروی صورت های مالی

   F10   |    تهیه صورتهای مالی تلفیقی

   F11    |    تهیه صورتهای مالی در قالب استاندارد IFRS