پروژه های مالیاتی Tax حسابداری مالیاتی

تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد رهگیری و کد اقتصادی , ثبت نام در سامانه ارزش افزوده و تعیین مراحل ارزش افزوده و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده های معوقه و …

شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر شعبه ای ندارد

حسابداری مالیاتی ( T )

T01  |  تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد رهگیری و کد اقتصادی

T02  |   ثبت نام در سامانه ارزش افزوده و تعیین مراحل ارزش افزوده و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده های معوقه

T03  |  جمع آوری فیش های مکسوره و اخذ تاییدیه از حوزه مالیاتی

T04  |  تعدیل مالیات مطالبه شده (بعد از دریافت برگه تشخیص، مطالبه و مراحل بعد از آن)

T05  |  تمدید گواهی ثبت نام در سامانه ارزش افزوده

T06  |  اخذ مفاصا حساب و بستن پرونده های مالیاتی (186، 187 ،235 ق.م.م)

T07  |  انتقال پرونده های مالیاتی از یک اداره کل به اداره کل دیگر

T08  |  استرداد مالیاتهای مازاد پرداخت شده

T09  |   پیگیری و دفاع از پرونده معافیت های مالیاتی ( عملکرد و ارزش افزوده )

T10  |   انجام کلیه امور مربوط به تعدیل و مفاصا حساب مالیات بر ارث

T11  |   تمدید گواهی کد رهگیری و کد اقتصادی

T12  |   بازخوانی ، مطالعه و تهیه گزارش های عارضه یابی از مالیات مطالبه شده

 T13  |  اخذ برگ تشخیص و اقدام برای پرداخت به منظور دریافت برگ قطعی با  مانده صفر مشروط به تامین وجه از طرف مشتری

T14  |  مطالعه، تحقیق، پژوهش، بررسی، استعلام پیرامون اختلاف نظرهای مالیاتی

T15 |   تعدیل پرونده های مالیاتی نیابتی دو جانبه و سه جانبه