امور مربوط به اظهارنامه عملکرد تا ارسال اظهار نامه سال جاری , امور مربوط به اظهارنامه  ارزش افزوده سال جاری

شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر شعبه ای ندارد

حسابداری مالیاتی , جاری ( I )

  I01  |  امور مربوط به اظهارنامه عملکرد تا ارسال اظهار نامه سال جاری

  I02  |  امور مربوط به اظهارنامه  ارزش افزوده سال جاری

  I03  |  نظارت و کنترل کلیه رویدادهای مالی و انطباق آن با مجموعه قوانین مالیاتی کشور جهت رعایت مفاد قانون مالیاتها در حین اجرای پروژه تا مرحله ارسال اظهارنامه (12 ماه-  4 فصل)

  I04  |  امور مربوط به اظهارنامه دوره انحلال تا مرحله ی ارسال اظهارنامه ی انحلال

  I05  |  حضور نماینده تمام وقت جهت ثبت اسناد روزانه مالیاتی و اعمال قانون مالیاتی

  I06  |  ارائه مشاوره و انتقال دانش فنی در حوزه قانون مالیات ها