شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر شعبه ای ندارد

Our team

پست های کلیدی شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر

تیم روشنگران

محمدرضا نوروزی

مدیرعامل

تیم روشنگران

هادی اکبری

عضو هیئت مدیره

قائم مقام مدیر عامل در امور پروژه ها

تیم روشنگران

حسن صادقی

مدیر بازاریابی و فروش

سرپرست تبلیغات و بازاریابی

تیم روشنگران

منصوره بابایی

رئیس حوزه مشاوران حوزه صف و ستاد

 

تیم روشنگران

محسن مرادیان

رئیس حوزه کارشناسان امور خاص مدیریت

کارشناس مشاوران مالی

کارشناس تضمین کیفیت

تیم روشنگران

مینا آقا مرادی

مدیر مالی اداری

سرپرست امور اداری و پشتیبانی

تیم روشنگران

مهدی سلطانی

مدیر پروژه های روابط کار و تامین اجتماعی

سرپرست پروژه ها , روابط کار L

سرپرست پروژه ها تامین اجتماعی N

تیم روشنگران

صبا سعادتی

رئیس  حوزه بازرسی بررسی و نظارت بر پروژه ها

برنامه ریزی و زمانبندی

کارشناس رسیدگی به شکایات و نظرسنجی کارفرمایان

کارشناس امنیت,مستندات,و اطلاعات و داده های کارفرمایان

 

تیم روشنگران

سمیرا برزگر

مدیر برنامه ها و پیگیری های مدیر عامل

دبیر کمیته ها و کار گروه های داخلی

تیم روشنگران

علیرضا آدینه وند

مدیر پروژه های حسابرسی

تیم روشنگران

یاشار روحی

مدیر توسعه منابع انسانی

 

تیم روشنگران

محمد فاتح

مدیر پروژه های مالیاتی

تیم روشنگران

جهان پناه جهان زاده

مدیر پروژه های مدیریت مالی

جانشین مدیریت مالی پروژه ها