فرصت های شغلی

ردیف عنوان ردیف شغلی وضعیت
۱ سرپرست حسابداری   
۲ کارشناس ارشد حسابداری  الویت جذب 
۳ کارشناس حسابداری  الویت جذب 
۴ کاردان حسابداری  الویت جذب
۵ کارشناس IT  
۶ کارشناس منابع انسانی و آموزش   
۷ کارشناس بازرگانی و قراردادها  
۸ کارشناس پشتیبانی و تدارکات  
۹ کارشناس کنترل پروژه  
۱۰ مسئول دفتر  
۱۱ بازاریاب  
۱۲ کارمند خدمات  
۱۳ نگهبان   فرم استخدام